Reviews, Promotion, Software, Programming

Evernote for ipad

Evernote for ipad, Evernote for ipad giúp bạn tạo ra văn bản mới và audio notes, cũng như xem nội dung hiện có. Một ưu điểm của phần mềm này là nó nhanh chóng đồng bộ hóa tập tin, notebook organization.

Free Music Download Lite for iPhone

Free Music Download Lite for iPhone, Free Music Download Lite is an application that lets you download hundreds of songs and audiobooks absolutely free. After download them you can create a custom list to listen to the tone you want.

1,7 MB Download