Summary of Google Docs keyboard shortcuts to increase work efficiency -

Google Docs keyboard shortcuts help you speed up work many times. Instead of just using the mouse, you should use a combination of both the keyboard (quick shortcut) and the mouse to feel the difference.

Here is a summary of Google Docs keyboard shortcuts that you may not know.

Summary of Google docs shortcuts in Windows

Usual Operation
Copy Ctrl + c
Cut Ctrl + x
Paste Ctrl  + v
Paste without formatting Ctrl  + Shift + v
Cancel Ctrl  + z
Rework, do it again Ctrl  + Shift + z
Insert or edit links Ctrl  + k
Open the link Alt  + Enter
Show common shortcuts Ctrl  + /
Save
Any changes are automatically saved to Drive
Ctrl  + s
Print Ctrl  + p
Open Ctrl  + o
Find Ctrl  + f
Find and replace Ctrl  + h
Find it again Ctrl  + g
Search results first Ctrl  + Shift + g
Hide menus (collapsed mode) Ctrl  + Shift + f
Insert a page break Ctrl  + Enter
Find in the menu Alt + /
Alt + Shift + z

Google Chrome:  Alt + z
Repeat the most recent action Ctrl  + y
Text format
Dark Ctrl + b
Lean Ctrl + i
Underlined Ctrl + u
Strikethrough letter Alt + Shift + 5
Index above Ctrl + .
Subscript Ctrl + ,
Copy text formatting Ctrl + Alt + c
Paste text formatting Ctrl + Alt + v
Remove text formatting Ctrl + \
Ctrl + Spacebar
Increase font size Ctrl + Shift + >
Reduce font size Ctrl + Shift +
Paragraph Format
Increase paragraph indent Ctrl + ]
Reduce paragraph indent Ctrl + [
Apply plain text style Ctrl + Alt + 0
Apply heading style [1-6] Ctrl + Alt +  [1-6]
Left alignment Ctrl + Shift + l
Center align Ctrl + Shift + e
Right alignment Ctrl + Shift + r
Evenly Ctrl + Shift + j
Numbered list Ctrl + Shift + 7
Bulleted lists Ctrl + Shift + 8
Move paragraph up/down Ctrl + Shift + Up/Down Arrow
Pictures and drawings
Alternative text Ctrl + Alt + y
Enlarge Ctrl + Alt + k
Zoom in horizontally Ctrl + Alt + b
Zoom in vertically Ctrl + Alt + i
Zoom out Ctrl + Alt + j
Zoom out horizontally Ctrl + Alt + w
Zoom out vertically Ctrl + Alt + q
Rotate clockwise by 15° Alt + Right Arrow
Rotate counterclockwise by 15° Alt + Left Arrow
Rotate counterclockwise by 1° Alt + Shift + Left Arrow
Rotate clockwise 1° Alt + Shift + Right Arrow
Close the drawing editor Shift + Esc
Comments and footnotes
Insert comment Ctrl + Alt + m
Open discussion thread Ctrl + Alt + Shift + a
Enter current comment Ctrl + Enter
Insert footnotes Ctrl + Alt + f
Move to the current footnote hold  Ctrl + Alt , presse then press f
Move to next footnote hold  Ctrl + Alt , press n then press f
Move back to the footnote to the previous page hold  Ctrl + Alt , press p then press f
Menu
Contextual menu (right click) Ctrl + Shift + x
Ctrl + Shift + \
File menu in Google Chrome:  Alt + f
other browsers:  Alt + Shift + f
Edit menu in Google Chrome:  Alt + e
other browsers:  Alt + Shift + e
View menu in Google Chrome:  Alt + v
other browsers:  Alt + Shift + v
Insert menu in Google Chrome:  Alt + i
other browsers:  Alt + Shift + i
Format menu in Google Chrome:  Alt + o
other browsers:  Alt + Shift + o
Tools menu in Google Chrome:  Alt + t
other browsers:  Alt + Shift + t
Help menu in Google Chrome:  Alt + h
other browsers:  Alt + Shift + h
Accessibility menu
(appears when screen reader assist is enabled)
in Google Chrome:  Alt + a
other browsers:  Alt + Shift + a
Input Tools menu
(for documents in non-Latin languages)
Ctrl + Alt + Shift + k
Show browser contextual menu Shift + right click
Text selection with keyboard
Select all Ctrl + a
Extend selection one character Shift + Left/Right Arrow
Extend selection one line Shift + Up/Down Arrow
Expand selection of one word Ctrl + Shift + Left/Right Arrow
Extend selection to beginning of line Shift + Home
Extend selection to end of line Shift + End
Extend selection to the beginning of the document Ctrl + Shift + Home
Extend selection to the end of the document Ctrl + Shift + End
Select current list item hold  Ctrl + Alt + Shift,  press e then press i
Select all list items at current level hold  Ctrl + Alt + Shift , press e then press o
Text selection with mouse
Choose a word Double click
Expand selection one word at a time Double click + drag
Select paragraph Click three times
Expand selection one paragraph at a time Triple click + drag
Screen reader support
Enable screen reader support mode Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Read selection Ctrl + Alt + x
Read from cursor position Ctrl + Alt + r
Notice the cursor position hold  Ctrl + Alt , press a then press l
Format message at cursor position hold  Ctrl + Alt , press a then press f
Read row and column headers in a table hold  Ctrl + Alt  + Shift, press t then press h
Read cell position in table hold  Ctrl + Alt + Shift,  press t then press n
Read table row headers hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press r
Read the column headings in the table hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press c
Show edited content directly Ctrl + Alt + Shift  + r

Summary of Google docs shortcuts – move

The following two groups of keyboard shortcuts help you move quickly through a document or table:

  • Di chuyển đến mục tiếp theo hoặc về mục trước bằng cách nhấn Ctrl + Alt + n hoặc Ctrl + Alt + p trước khi nhấn một phím khác.
  • Di chuyển nhanh xung quanh bảng bằng cách nhấn Ctrl + Alt + Shift + t trước khi nhấn một phím khác.
Thao tác trong tài liệu
Hiển thị bố cục tài liệu giữ Ctrl + Alt, nhấn a rồi nhấn h
Chuyển đến tiêu đề tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn h
Chuyển về tiêu đề trước giữa Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn h
Di chuyển đến tiêu đề tiếp theo [1-6] giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn [1-6]
Di chuyển về tiêu đề trước [1-6] giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn [1-6]
Di chuyển đến hình ảnh tiếp theo
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn g
Di chuyển về hình ảnh trước
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn g
Chuyển đến danh sách tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn o
Chuyển về danh sách trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn o
Chuyển đến mục tiếp theo trong danh sách hiện tại giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn i
Chuyển về mục trước trong danh sách hiện tại giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn i
Chuyển đến đường liên kết tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn l
Chuyển về đường liên kết trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn l
Chuyển tới dấu trang tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn b
Chuyển về dấu trang trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn b
Chuyển tới phần thay đổi định dạng tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn w
Chuyển về phần thay đổi định dạng trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn w
Chuyển đến phần chỉnh sửa tiếp theo
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn r
Ctrl + Alt + k
Chuyển về phần chỉnh sửa trước
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn r
Ctrl + Alt + j
Di chuyển trong bảng
Di chuyển lên đầu bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn s
Di chuyển xuống cuối bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn d
Di chuyển đến cột đầu bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn i
Di chuyển xuống cột cuối bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn k
Di chuyển đến cột tiếp theo của bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn b
Di chuyển về cột của bảng trước giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn v
Di chuyển đến hàng đầu bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn j
Di chuyển về hàng cuối bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn l
Di chuyển đến hàng tiếp theo của bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn m
Di chuyển về hàng trước của bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn g
Thoát khỏi bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn e
Di chuyển đến bảng tiếp theo giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn n rồi nhấn t
Di chuyển về bảng trước giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn p rồi nhấn t
Thao tác và các công cụ khác
Mở lịch sử sửa đổi Ctrl + Alt + Shift + h
Mở công cụ Khám phá Ctrl + Alt + Shift + i
Mở phần chính tả/ngữ pháp Ctrl + Alt + X
Mở từ điển Ctrl + Shift + y
Số từ Ctrl + Shift + c
Bắt đầu nhập liệu bằng giọng nói
(có trong trình duyệt Chrome)
Ctrl + Shift + s
Chuyển đến bảng điều khiển bên Ctrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
Trang trên Page Up
Trang dưới Page Down
Chuyển đến lỗi chính tả tiếp theo Ctrl + ‘
Di chuyển về lỗi chính tả trước Ctrl + ;
Chèn hoặc di chuyển đến tiêu đề giữ Ctrl + Alt, nhấn o rồi nhấn h
Chèn hoặc di chuyển đến chú thích cuối trang giữ Ctrl + Alt, nhấn o rồi nhấn f
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ bật lên
(đối với đường liên kết, dấu trang, hình ảnh)
giữ Ctrl + Alt, nhấn e rồi nhấn p
Mở cuộc trò chuyện trong tài liệu Shift + Esc
Di chuyển tiêu điểm ra ngoài vùng chỉnh sửa Ctrl + Alt + Shift + m

Tổng hợp Phím tắt Google Docs trên máy Mac

Tổng hợp phím tắt Google Docs thông thường
Sao chép ⌘ + c
Cắt ⌘ + x
Dán ⌘ + v
Dán mà không định dạng ⌘ + Shift + v
Hủy ⌘ + z
Làm lại ⌘ + Shift + z
Chèn hoặc chỉnh sửa đường liên kết ⌘ + k
Mở đường liên kết Option + Enter
Hiện các phím tắt thông thường ⌘ + /
Lưu
Mọi thay đổi sẽ tự động được lưu vào Drive
⌘ + s
In ⌘ + p
Mở ⌘ + o
Tìm ⌘ + f
Tìm và thay thế ⌘ + Shift + h
Tìm lại ⌘ + g
Tìm kết quả trước ⌘ + Shift + g
Ẩn trình đơn (chế độ thu gọn) Ctrl + Shift + f
Chèn phần ngắt trang ⌘ + Enter
Tìm trong trình đơn Option + /
Ctrl + Option + z
Lặp lại thao tác gần đây nhất ⌘ + y
Định dạng văn bản
Đậm ⌘ + b
Nghiêng ⌘ + i
Gạch dưới ⌘ + u
Gạch ngang chữ ⌘ + Shift + x
Chỉ số trên ⌘ + .
Chỉ số dưới ⌘ + ,
Sao chép định dạng văn bản ⌘ + Option + c
Dán định dạng văn bản ⌘ + Option + v
Xóa định dạng văn bản ⌘ + \
Tăng kích thước phông chữ ⌘ + Shift + >
Giảm kích thước phông chữ ⌘ + Shift +
Định dạng đoạn
Tăng thụt lề đoạn ⌘ + ]
Giảm thụt lề đoạn ⌘ + [
Áp dụng kiểu văn bản thường ⌘ + Option + 0
Áp dụng kiểu tiêu đề [1-6] ⌘ + Option + [1-6]
Căn trái ⌘ + Shift + l
Căn giữa ⌘ + Shift + e
Căn phải ⌘ + Shift + r
Căn đều ⌘ + Shift + j
Danh sách có đánh số ⌘ + Shift + 7
Danh sách có dấu đầu dòng ⌘ + Shift + 8
Di chuyển đoạn lên/xuống  Ctrl + Shift + Mũi tên lên/xuống
Hình ảnh và bản vẽ
Văn bản thay thế ⌘ + Option + y
Phóng to ⌘ + Ctrl + k
Phóng to theo chiều ngang ⌘ + Ctrl + b
Phóng to theo chiều dọc ⌘ + Ctrl + i
Thu nhỏ ⌘ + Ctrl + j
Thu nhỏ theo chiều ngang ⌘ + Ctrl + w
Thu nhỏ theo chiều dọc ⌘ + Ctrl + q
Xoay theo chiều kim đồng hồ một góc 15° Option + Mũi tên phải
Xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 15° Option + Mũi tên trái
Xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 1° Option + Shift + Mũi tên trái
Xoay theo chiều kim đồng hồ 1° Option + Shift + Mũi tên phải
Đóng trình chỉnh sửa bản vẽ ⌘ + Esc
Shift + Esc
Nhận xét và chú thích cuối trang
Chèn nhận xét ⌘ + Option + m
Mở chuỗi thảo luận ⌘ + Option + Shift + a
Nhập nhận xét hiện tại Ctrl + Enter
Chèn chú thích cuối trang ⌘ + Option + f
Di chuyển đến chú thích cuối trang hiện tại giữ Ctrl + ⌘, nhấn e rồi nhấn f
Di chuyển đến chú thích cuối trang tiếp theo giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn f
Di chuyển về chú thích cuối trang trước giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn f
Trình đơn
Trình đơn theo ngữ cảnh (nhấp chuột phải) ⌘ + Shift + \
Trình đơn tệp Ctrl + Option + f
Trình đơn chỉnh sửa Ctrl + Option + e
Trình đơn xem Ctrl + Option + v
Trình đơn chèn Ctrl + Option + i
Trình đơn định dạng Ctrl + Option + o
Trình đơn công cụ Ctrl + Option + t
Trình đơn trợ giúp Ctrl + Option + h
Trình đơn hỗ trợ tiếp cận
(xuất hiện khi bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình)
Ctrl + Option + a
Trình đơn Công cụ nhập liệu
(dành cho các tài liệu bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Latinh)
⌘ + Option + Shift + k
Chuyển đổi giữa các công cụ điều khiển nhập liệu
(dành cho các tài liệu của các ngôn ngữ không phải tiếng Latinh)
⌘ + Shift + k
Hiển thị trình đơn theo ngữ cảnh của trình duyệt Shift + nhấp chuột phải
Lựa chọn văn bản bằng bàn phím
Chọn tất cả ⌘ + a
Mở rộng lựa chọn một ký tự Shift + Mũi tên trái/phải
Mở rộng lựa chọn một dòng Shift + Mũi tên lên/xuống
Mở rộng lựa chọn đến đầu dòng Shift + Fn + Mũi tên trái
Mở rộng lựa chọn một đoạn Option + Shift + Mũi tên lên/xuống
Mở rộng lựa chọn đến cuối dòng Shift + Fn + Mũi tên phải
Mở rộng lựa chọn đến đầu tài liệu ⌘ + Shift + Mũi tên lên
Mở rộng lựa chọn đến cuối tài liệu ⌘ + Shift + Mũi tên xuống
Chọn mục danh sách hiện tại giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn e rồi nhấn i
Chọn tất cả mục danh sách ở cấp hiện tại giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn e rồi nhấn o
Lựa chọn văn bản bằng chuột
Chọn một từ Nhấp đúp
Mở rộng lựa chọn một từ mỗi lần Nhấp đúp + kéo
Chọn đoạn Nhấp ba lần
Mở rộng lựa chọn một đoạn mỗi lần Nhấp ba lần + kéo
Hỗ trợ trình đọc màn hình
Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình
Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Tài liệu bằng trình đọc màn hình
Option + ⌘ + z
Đọc lựa chọn Ctrl + ⌘ + x
Đọc từ vị trí con trỏ Ctrl + ⌘ + r
Thông báo vị trí con trỏ giữ Ctrl + ⌘, nhấn a rồi nhấn l
Thông báo định dạng tại vị trí con trỏ giữ Ctrl + ⌘, nhấn a rồi nhấn f
Đọc tiêu đề hàng và cột trong bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn h
Đọc vị trí ô trong bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn n
Đọc tiêu đề hàng trong bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn r
Đọc tiêu đề cột trong bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn c
Hiện nội dung chỉnh sửa trực tiếp ⌘ + Option + Shift + r

Tổng hợp phím tắt google docs – di chuyển

Hai nhóm phím tắt dưới đây giúp bạn di chuyển nhanh qua tài liệu hoặc bảng:

  • Di chuyển đến mục tiếp theo hoặc về mục trước bằng cách nhấn Ctrl + ⌘ + n hoặc Ctrl + ⌘ + p trước khi nhấn một phím khác.
  • Di chuyển nhanh xung quanh bảng bằng cách nhấn Ctrl + ⌘ + Shift + t trước khi nhấn một phím khác.
Thao tác trong tài liệu
Hiển thị bố cục tài liệu giữ Ctrl + ⌘, nhấn a rồi nhấn h
Chuyển đến tiêu đề tiếp theo giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn h
Chuyển về tiêu đề trước giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn h
Di chuyển đến tiêu đề tiếp theo [1-6] giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn [1-6]
Di chuyển về tiêu đề trước [1-6] giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn [1-6]
Di chuyển đến nội dung nghe nhìn tiếp theo
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn g
Di chuyển về nội dung nghe nhìn trước
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn g
Chuyển đến danh sách tiếp theo giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn o
Chuyển về danh sách trước giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn o
Chuyển đến mục tiếp theo trong danh sách hiện tại giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn i
Chuyển về mục trước trong danh sách hiện tại giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn i
Chuyển đến đường liên kết tiếp theo giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn l
Chuyển về đường liên kết trước giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn l
Chuyển tới dấu trang tiếp theo giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn b
Chuyển về dấu trang trước giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn b
Chuyển tới phần thay đổi định dạng tiếp theo giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn w
Chuyển về phần thay đổi định dạng trước giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn w
Chuyển tới phần chỉnh sửa tiếp theo
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn r
Di chuyển về phần chỉnh sửa trước
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn r
Di chuyển trong bảng
Di chuyển lên đầu bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn s
Di chuyển xuống cuối bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn d
Di chuyển đến cột đầu bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn i
Di chuyển xuống cột cuối bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn k
Di chuyển đến cột tiếp theo của bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn b
Di chuyển về cột của bảng trước giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn v
Di chuyển đến hàng đầu bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn j
Di chuyển về hàng cuối bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn l
Di chuyển đến hàng tiếp theo của bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn m
Di chuyển về hàng trước của bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn g
Thoát khỏi bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn e
Di chuyển đến bảng tiếp theo giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn n rồi nhấn t
Di chuyển về bảng trước giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn p rồi nhấn t
Thao tác và các công cụ khác
Mở lịch sử sửa đổi ⌘ + Option + Shift + h
Mở công cụ Khám phá ⌘ + Option + Shift + i
Mở phần chính tả/ngữ pháp ⌘ + Alt + X
Mở từ điển ⌘ + Shift + y
Số từ ⌘ + Shift + c
Bắt đầu nhập liệu bằng giọng nói
(có trong trình duyệt Chrome)
⌘ + Shift + s
Chuyển đến bảng điều khiển bên ⌘ + Option + .
⌘ + Option + ,
Trang trên Fn + Mũi tên lên
Trang dưới Fn + Mũi tên xuống
Chuyển đến lỗi chính tả tiếp theo ⌘ + ‘
Di chuyển về lỗi chính tả trước ⌘ + ;
Chèn hoặc di chuyển đến tiêu đề giữ Ctrl + ⌘, nhấn o rồi nhấn h
Chèn hoặc di chuyển đến chú thích cuối trang giữ Ctrl + ⌘, nhấn o rồi nhấn f
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ bật lên
(đối với đường liên kết, dấu trang, hình ảnh)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn e rồi nhấn p
Di chuyển tiêu điểm ra ngoài văn bản tài liệu ⌘ + Option + Shift + m
Chuyển tiêu điểm quay lại văn bản tài liệu Esc

Tổng hợp phím tắt Google Docs cho máy chạy Chrome OS

Thao tác thông thường
Sao chép Ctrl + c
Cắt Ctrl + x
Dán Ctrl + v
Dán mà không định dạng Ctrl + Shift + v
Hủy Ctrl + z
Làm lại Ctrl + Shift + z
Chèn hoặc chỉnh sửa đường liên kết Ctrl + k
Mở đường liên kết Alt + Enter
Hiện các phím tắt thông thường Ctrl + /
Lưu
Mọi thay đổi sẽ tự động được lưu vào Drive
Ctrl + s
In Ctrl + p
Mở Ctrl + o
Tìm Ctrl + f
Tìm và thay thế Ctrl + h
Tìm lại Ctrl + g
Tìm kết quả trước Ctrl + Shift + g
Ẩn trình đơn (chế độ thu gọn) Ctrl + Shift + f
Chèn phần ngắt trang Ctrl + Enter
Tìm trong trình đơn Alt + z
Alt + /
Định dạng văn bản
Đậm Ctrl + b
Nghiêng Ctrl + i
Gạch dưới Ctrl + u
Gạch ngang chữ Alt + Shift + 5
Chỉ số trên Ctrl + .
Chỉ số dưới Ctrl + ,
Sao chép định dạng văn bản Ctrl + Alt + c
Dán định dạng văn bản Ctrl + Alt + v
Xóa định dạng văn bản Ctrl + \
Tăng kích thước phông chữ Ctrl + Shift + >
Giảm kích thước phông chữ Ctrl + Shift +
Định dạng đoạn
Tăng thụt lề đoạn Ctrl + ]
Giảm thụt lề đoạn Ctrl + [
Áp dụng kiểu văn bản thường Ctrl + Alt + 0
Áp dụng kiểu tiêu đề [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Căn trái Ctrl + Shift + l
Căn giữa Ctrl + Shift + e
Căn phải Ctrl + Shift + r
Căn đều Ctrl + Shift + j
Danh sách có đánh số Ctrl + Shift + 7
Danh sách có dấu đầu dòng Ctrl + Shift + 8
Hình ảnh và bản vẽ
Văn bản thay thế Ctrl + Alt + y
Phóng to Ctrl + Alt + k
Phóng to theo chiều ngang Ctrl + Alt + b
Phóng to theo chiều dọc Ctrl + Alt + i
Thu nhỏ Ctrl + Alt + j
Zoom out horizontally Ctrl + Alt + w
Zoom out vertically Ctrl + Alt + q
Rotate clockwise by 15° Alt + Right Arrow
Rotate counterclockwise by 15° Alt + Left Arrow
Rotate counterclockwise by 1° Alt + Shift + Left Arrow
Rotate clockwise 1° Alt + Shift + Right Arrow
Close the drawing editor Ctrl + Esc
Shift + Esc
Comment
Insert comment Ctrl + Alt + m
Open discussion thread Ctrl + Alt + Shift + a
Enter current comment Ctrl + Enter
Insert footnotes Ctrl + Alt + f
Move to the current footnote hold  Ctrl + Alt , presse then press f
Move to next footnote hold  Ctrl + Alt , press n then press f
Move back to the footnote to the previous page hold  Ctrl + Alt , press p then press f
Summary of keyboard shortcuts Google docs – Menu
Contextual menu (right click) Ctrl + Shift + x
File menu Alt + f
Edit menu Alt + e
View menu Alt + v
Insert menu Alt + i
Format menu Alt + o
Tools menu Alt + t
Help menu Alt + h
Accessibility menu
(appears when screen reader assist is enabled)
Alt + a
Input Tools menu
(for documents in non-Latin languages)
Ctrl + Alt + Shift + k
Text selection with keyboard
Select all Ctrl + a
Extend selection one character Shift + Left/Right Arrow
Extend selection one line Shift + Up/Down Arrow
Expand selection of one word Ctrl + Shift + Left / Right Arrow
Extend selection to beginning of paragraph Ctrl + Shift + Up Arrow
Extend selection to end of paragraph Ctrl + Shift + Down Arrow
Select current list item hold  Ctrl + Alt + Shift , press e then press i
Select all list items at current level hold  Ctrl + Alt + Shift , press e then press o
Text selection with mouse
Choose a word Double click
Expand selection one word at a time Double click + drag
Select paragraph Click three times
Expand selection one paragraph at a time Triple click + drag
Screen reader support
Enable screen reader support mode Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Read selection Ctrl + Alt + x
Read from cursor position Ctrl + Alt + r
Notice the cursor position hold  Ctrl + Alt , press a then press l
Format message at cursor position hold  Ctrl + Alt , press a then press f
Read row and column headers in a table hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press h
Read cell position in table hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press n
Read table row headers hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press r
Read the column headings in the table hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press c
Show edited content directly Ctrl + Alt + Shift + r

Summary of Google Docs keyboard shortcuts – move

The following two groups of keyboard shortcuts help you move quickly through a document or table:

  • Move to the next or previous item by pressing  Ctrl + Alt + N  or Ctrl + Alt + p before pressing another key.
  • Move quickly around the table by pressing  Ctrl + Alt + Shift + t  before pressing another key.
Document Operations
Show document layout hold  Ctrl + Alt , press a then press h
Go to next title hold  Ctrl + Alt , press n then press h
Go back to previous title between  Ctrl + Alt , press p then press h
Move to next title [1-6] hold  Ctrl + Alt,  press n then press [1-6]
Move to previous title [1-6] hold  Ctrl + Alt , press p then press [1-6]
Move to the next image
(image or drawing)
hold  Ctrl + Alt , press n then press g
Move back to the previous image
(picture or drawing)
hold  Ctrl + Alt , press p then press g
Go to the next list hold  Ctrl + Alt , press n then press o
Go back to previous list hold  Ctrl + Alt , press p then press o
Go to the next item in the current list hold  Ctrl + Alt , press n then press i
Go back to the previous item in the current list hold  Ctrl + Alt , press p then press i
Go to the next link hold  Ctrl + Alt , press n then press l
Go back to the previous link hold  Ctrl + Alt , press p then press l
Go to the next bookmark hold  Ctrl + Alt , press n then press b
Switch back to previous bookmarks hold  Ctrl + Alt , press p then press b
Go to next format change hold  Ctrl + Alt , press n then press w
Go back to previous format change hold  Ctrl + Alt , press p then press w
Go to next edit
(while viewing edit history or new changes)
hold  Ctrl + Alt , press n then press r
Ctrl + Alt + k
Move back to previous edit
(while viewing edit history or new changes)
hold  Ctrl + Alt , press  p  then press r
Ctrl + Alt + j
Move in the table
Move to the top of the board hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press s
Scroll to the bottom of the table hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press d
Move to the top column of the table hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press i
Move down the last column of the table hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press k
Move to the next column of the table hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press b
Move back to previous table column hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press v
Move to the top of the table hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press j
Move to the bottom row of the table hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press l
Move to the next row of the table hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press m
Move to the previous row of the table hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press g
Exit the board hold  Ctrl + Alt + Shift , press t then press e
Move to the next board hold  Ctrl + Alt + Shift , press n then press t
Move to previous table hold  Ctrl + Alt + Shift , press p then press t
Other operations
Open the Discover tool Ctrl + Alt + Shift + i
Open edit history Ctrl + Alt + Shift + h
Open dictionary Ctrl + Shift + y
Number of words Ctrl + Shift + c
Start voice input Ctrl + Shift + s
Go to side panel Alt + Shift + .
Alt + Shift + ,
Top page Alt + Up Arrow
Bottom page Alt + Down Arrow
Move to the beginning of the document Ctrl + Search + Left Arrow
Move to the end of the document Ctrl + Search + Right Arrow
Skip to the next misspelling Ctrl + '
Move back to previous misspelling Ctrl + ;
Insert or move to title hold  Ctrl + Alt , press o then press h
Insert or move to footnote hold  Ctrl + Alt , press o then press f
Move focus to popup
(for links, bookmarks, images)
hold  Ctrl + Alt , press e then press p
Open a chat in a document Shift + Esc
Move focus outside of document text Ctrl + Alt + Shift + m
Move focus back to document text Esc
Spotlight contains web pages
(such as when using Docs in Google+ Hangouts)
Ctrl + Shift + Esc

Above is a summary of keyboard shortcuts in Google Docs, wish you will have more interesting experiences with the above shortcuts.

See more: Google tricks you may not know

How to write a coursework in law?

How to write a coursework in law?

Course work on law is one of the main elements of the educational process, which determines the ability of students to think independently and correctly formulate their thoughts.

Manage safe Internet access for young children

Manage safe Internet access for young children

Safe internet access for young children is something that all savvy parents are concerned about, because inside the internet there are many potential dangers.

Download Amazon Music songs to MP3 with Pazu Amazon Music Converter

Download Amazon Music songs to MP3 with Pazu Amazon Music Converter

We all love to listen to music, and it is something which you cant resist. No matter in which mood you are happy, sad, party or be it any occasion you will always find the perfect music for the situation.

Types of classes in Flipgrid teachers need to know

Types of classes in Flipgrid teachers need to know

To use Flipgrid, teachers will first create a Grid for their class. In the Grid, teachers will post discussions for their students

6 Simple Steps to Start Reversing Class

6 Simple Steps to Start Reversing Class

The flipped classroom is one of the most talked about trends in education in recent years.

SEO Facebook tips you should not miss

SEO Facebook tips you should not miss

In this article, CloudO3 will help you with simple steps to SEO facebook effectively and safely

Automatically translate Email from English to Vietnamese

Automatically translate Email from English to Vietnamese

Currently, Mr. Google has integrated him to translate and his gmail always keeps it neat. Email automatic translation is very simple, useful and fast

Block ads on Android without Root

Block ads on Android without Root

Android often appears very annoying ads during use, this article will guide you how to block ads on Android

Office Remote Turn your Android phone into a Slideshow

Office Remote Turn your Android phone into a Slideshow

With the Office Remote tool, you can easily turn your Android phone into a slide control device, all you need is an Android phone.

Toggle Microsoft Whiteboard for your organization

Toggle Microsoft Whiteboard for your organization

Microsoft Whiteboard is a free whiteboard application for drawing on the computer, but it combines many other features such as taking notes, drawing pictures, sketching.

Solve math problems very simply with Microsoft Math Solver

Solve math problems very simply with Microsoft Math Solver

With the powerful support of the Microsoft Math Solver tool, your math learning will become easier than ever, it's no longer a nightmare :D

Share system sounds in Microsoft Teams

Share system sounds in Microsoft Teams

Microsoft Teams allows teachers to easily share the system's audio, making their online lessons more interesting.

How to Archive and Restore a Microsoft Teams Team

How to Archive and Restore a Microsoft Teams Team

Microsoft Teams allows teachers to archive a group when it is no longer active, but teachers still want to keep it for reference.

Instructions for upgrading to Windows 11 are very easy

Instructions for upgrading to Windows 11 are very easy

Instructions for upgrading to Windows 11 are very easy

Insert Survey or quiz into Powerpoint Slide

Insert Survey or quiz into Powerpoint Slide

Microsoft Form allows teachers to easily integrate tests and surveys right into their Powerpoint Slides.

What to do when forgot the password of iPhone, iPad?

What to do when forgot the password of iPhone, iPad?

If you forget your password and enter it incorrectly more than 6 times, your iPhone or iPad will be disabled. The article will guide you to fix forgot iphone ipad password

Microsoft Whiteboard and frequently asked questions.

Microsoft Whiteboard and frequently asked questions.

Microsoft Whiteboard is a digital, free-form drawing whiteboard application where everyone can come together to present their ideas and content according to their personality.

Instructions for installing iSpring - E-learning writing software

Instructions for installing iSpring - E-learning writing software

The task of the tool to support the development of E-learning lectures is to develop and digitalize online materials as simply and conveniently as possible.

New features in Microsoft Teams

New features in Microsoft Teams

Using Microsoft Teams as a platform to teach and manage learning activities is a great choice. Great new feature in Microsoft Teams

Instructions for capturing the entire screen on Windows 11

Instructions for capturing the entire screen on Windows 11

In this article, CloudO3 will show you how to capture the entire screen very easily on Windows 11 computers.